Baingan Bharta

MRP 30

Rs20

- +

Potato

MRP 35

Rs28

- +

Torai

MRP 20

Rs18

- +

Gilki

MRP 20

Rs15

- +

CauliFlower

MRP 20

Rs15

- +

Cabbage

MRP 18

Rs12

- +

Cucumber

MRP 20

Rs15

- +

Karela

MRP 20

Rs15

- +

Okra

MRP 15

Rs12

- +

Tomato

MRP 20

Rs15

- +

Dudhi / Loki

MRP 25

Rs20

- +