French Beans

MRP 25

Rs20

- +

Baingan(Kateri)

MRP 15

Rs12

- +

Beans - Cluster

MRP 30

Rs25

- +

Beans Chawli

MRP 22

Rs18

- +

Baingan (long)

MRP 15

Rs12

- +

Baingan Bharta

MRP 30

Rs25

- +

Okra

MRP 20

Rs14

- +